woensdag, 17 juli 2024

Dorpsraad neemt na jaren afscheid van Jos, Frans en Vic

Na jaren van (vrijwillige) inzet in de dorpsraad hebben Vic Boemaars, Frans Berndsen en Jos Denissen hun taken per 1 januari dit jaar neergelegd. In het afgelopen jaar is er voldoende nieuwe aanwas ingestroomd.

Frans, Jos en Vic zijn lid van de dorpsraad sinds de oprichting in 2011. Waarbij Vic ook veel werk verricht heeft in het tot stand komen van de Dorpsraad. Een korte historie van de oprichting van de dorpsraad. “In Hulsel is in 2006 het pilotproject Leefbaarheid Hulsel gestart met als doelstellingen het verbeteren van contact tussen burger en gemeente en het vergroten van de leefbaarheid.

 Op 6 april 2009 is een samenwerkingsconvenant gesloten tussen de gemeente Reusel de Mierden en de Werkgroep Leefbaar Hulsel. De intentie van deze overeenkomst is het structureel betrekken van de inwoners bij gemeentelijk beleid en uitvoering en het bevorderen van burgerparticipatie.

In 2009 is voor Hulsel een IDOP-project opgestart. Dit heeft geleid tot het opstellen van een Oplegger, waarin aangedragen ontwikkelingsplannen op diverse terreinen zijn opgenomen. Deze Oplegger is begin 2010 door de provincie goedgekeurd. Daardoor zijn er ook middelen voor de uitvoering beschikbaar gesteld. Deze ontwikkelingen zijn de directe aanleiding geweest voor het in het leven roepen van de Stichting Dorpsraad Hulsel. De notariële akte van oprichting is verleden op 27 mei 2011.

De dorpsraad is een stichting die zich ten doel stelt het algemeen belang van Hulsel en zijn bewoners te behartigen zulks in voortdurende wisselwerking met die bewoners. Hieronder wordt mede begrepen de bevordering en verbetering van het woon-, leef- en werkklimaat van het dorp alsmede het stimuleren van initiatieven die het mogelijk maken dat de identiteit en het karakter van het dorp behouden blijven.”

Wij blikken terug op enkele grotere en kleinere projecten die voor de gemeenschap gesteund zijn in hun periode in de dorpsraad:
1. Uitvoering IDOP gelden; Waarin projecten gerealiseerd zijn als:
a. Diverse speelvoorzieningen zoals realisatie natuurspeeltuin en het opknappen van diverse speeltuinen,
b. Het verbeteren van de zorg, welzijn en dienstverlening in Hulsel
c. AED’s,
d. Omklappen voetbalveld voor woningbouw,
e. Aanleggen diverse fiets en voetpaden,
f. Opknappen van de vest,
g. Contouren van de oude kerk zichtbaar maken.
2. Inhoudelijke discussie LOG gebieden in Hulsel
3. Behoud Drieske voor Hulsel
4. Dorpsquiz ter stimulering van het Drieske
5. Actieve bevordering om woningbouw in Hulsel mogelijk te maken.
6. Jaarlijkse inwonersavonden met de gemeente Reusel de Mierden

Jos, Frans en Vic: Nogmaals van harte bedankt!

De dorpsraad gaat onverminderd verder in de volgende samenstelling:
Marije Geerts Dorpsraadlid
Bas Liebregts Dorpsraadlid
Rob Kolsters Dorpsraadlid
Lot Vorstman Dorpsraadlid
Marc Wuyts Secretaris
Martien Lavrijsen Penningmeester
Jaap Verheijen Voorzitter

De Dorpsraad Hulsel vergadert op 17 januari voor het eerst in hun nieuwe samenstelling.